അമ്പഴയ്ക്കാട്ട് ശങ്കരൻ

My blogs

Blogs I follow

About me

Location നാഷ്‌വിൽ, ടെന്നിസ്സി, United States
Introduction തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ മാളക്കടുത്ത്‌ പൂപ്പത്തിയിൽ ജനനം. അമേരിക്കയിൽ വിവരസാങ്കേതികരംഗത്ത്‌ ജോലി ചെയ്യുന്നു. എ എൽ പി എസ് പൂപ്പത്തി, ഐരാണിക്കുളം ഹൈസ്കൂൾ, സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് തൃശുർ, കേരളവർമ്മ കോളേജ് തൃശൂർ, മീററ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, തൃശുർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് കോളേജ് എൽ ബി എസ് സെന്റർ എന്നിവടങ്ങളിൽ പഠനം.