പ്രയാസി

My blogs

About me

Gender Male
Industry Manufacturing
Occupation അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍
Location തിരുവനന്തപുരം, കേരള, India
Introduction ഈ അനന്തമായ ബ്ലോഗുസാഗരത്തിലെ ഒരു കുഞ്ഞു മത്സ്യം!വായിച്ചറിവൊ എഴുതി ശീലമൊ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രവാസി, വമ്പന്‍ സ്രാവുകളോടു ഒരപേക്ഷ, തെറ്റുകളുടെ ഘോഷയാത്ര തന്നെ കണ്ടേക്കാം ഒരിക്കലും കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കരുതു! നിങ്ങള്‍ കൂടെയുണ്ടാകുമ്പോള്‍ എന്റെ പ്രയാണത്തിനു വേഗത കൂടും...
Interests നാടിനെകുറിച്ചു സ്വപ്നം കാണുന്നതു, ഉറക്കം, ഇപ്പോള്‍ ഇതും
Favorite Movies ഏതു സിനിമയും!
Favorite Music കേള്‍ക്കാനിമ്പമുള്ളതെന്തും!
Favorite Books വായിച്ചാല്‍ മനസ്സിലാകുന്നതെന്തും!