کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

My blogs

About me

Introduction کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بعنوان یکی از کمیته های تخصصی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با اعتقاد راسخ به اعلامیه جهانی حقوق بشر و با محور قرار دادن ماده 18 این اعلامیه که آزادی فکر، وجدان و عقیده را بعنوان یکی از حقوق اساسی انسانها محترم می شمارد، هدف خود را تلاش برای دفاع از حقوق کلیه پیروان ادیان و مذاهب مختلف که صرفاً بدلیل اعتقادات مذهبی خود از سوی رژیم جمهوری اسلامی مورد تبعیض، آزار، سرکوب و محرومیت از حقوق شهروندی قرار گرفته اند تعریف نموده و تلاش خود را در این راستا معطوف می نماید.