திறக்கப்படாத உரிமை கதவுகள்

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction வணக்கம் உறவுகளே , நம்(?!) அகன்றபாரதம் விரிந்து சுருங்கும் போது உண்டான தமிழ்நாட்டின் தென்கோடியில் பிறந்து வளர்ந்த நானும் ஒரு தெக்கத்திப் பொண்ணு தான்.