art 66

My blogs

About me

Location สมุทรสงคราม
Introduction นางสมใจ ศรีวงค์ษา เลขที่ 65 นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง)รุ่นที่ 16 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี สถานที่ทำงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม อาชีพ รับราชการ บล็อกนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสุนทรียศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ อาจารย์ผู้สอน (ครูวัด) ขอขอบพระคุณอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วย