ಬಿ.ಎನ್ ರಾಜ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶರ್ಮ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Biotech
Occupation Microbiologist
Location India
Introduction ತಣ್ಣಗಿನ ತಲೆಹರಟೆ, ಭಾವುಕ ಬೈರಾಗಿ , ಮೆಚ್ಚಿದವರಿಗೆ ಮಾತುಗಾರ,ವಿಚಿತ್ರ ಕಥೆಗಾರ,ಬೇರಿನ ಹಂಬಲದ,ಸೂಕ್ಷ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಗುಣದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗ-ರಾಗೋಶ:)