فریدون منتقمی

My blogs

About me

Location مونیخ, آلمان, Bouvet Island
Introduction دبیر فرهنگی سابق کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی درخارج ار کشور.برای ایرانی آزاد و آباد و شکوفان، ایرانی عاری از ستم و استثمار میرزمم.برای جهانی میرزمم که که درآن از بهره کشی فرد از فرد و استعمار و غارت زحمتکشان خبری نباشد.برای استقرار سوسیالیسم ورهائی بشریت میرزمم. نشانی پست الکترونیکی feri.montaghemi@gmail.com