தமிழ் பெயரில்லா தமிழன்(SATEES)

My blogs

About me

Gender Male
Industry Banking
Occupation Loan Officer
Location பிறை, பினாங்கு, Malaysia
Introduction உரிமை என்பது தங்கத்தட்டில் வைத்து தரப்படுவதல்ல;போராடி பெறுவது!!!