มิสเตอร์คลีน

My blogs

About me

Introduction อาจารย์อ้วนที่ใคร ๆ ก็รู้จักเพราะเป็นคนจอมบึงโดยกำเนิด พ่อเป็นตำรวจเก่า แม่เป็นแม่ค้าขายข้าวแกง และทำที่นอนขาย เล่าเรียนจากโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) และโรงเรียนจอมบึง จากนั้นไปเรียนที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และวิทยาลัยเทคนิค แผนกช่างศิลปกรรม เรียนจบชั้นประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)จากวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง แล้วไปเรียนจบระดับปริญญาตรีจากรั้วเทาแดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตอนนี้ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหาร การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชื่อจริงคือ นายสะอาด สุวรรณสิทธิ์ ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อันดับ ค.ศ.3 (ศิลปะ) โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง สพท.กจ.1 ปัจจุบันมีถิ่นพักอาศัยอยู่เลขที่ 518/4 หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี