സൂത്രന്‍..!!

My blogs

About me

Gender MALE
Location Qatar, Doha, Qatar
Introduction അവകാശപെടാന്‍ഒന്നുമില്ല.കവിയല്ല,കഥാകാരനല്ല,നിരൂപകനല്ല,വിമര്‍ശകനല്ല,തത്വചിന്തകനുമല്ല.ഒരു സാധാരണകാരന്‍.മൂല്യമുള്ള രചനകള്‍ എന്നില്‍ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്.മനസ്സില്‍ തോന്നുന്നത് കുറിച്ചിടാന്‍ ഒരിടം. അത്രമാത്രം !!
Interests Reading
Favorite Books All

Your superpower is that you smell like dandelions whenever someone lies. How will you maintain your secret identity?

so.......