නේෂාධ පෙරේරා

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Occupation Lecturer
Location Lubbock, Texas, United States
Introduction සංකීර්ණ වූ ජීවිතය සරලව දකින්නට වෙහෙසෙන මා ඒ වෙහෙස නිවා ගන්නට තබන සටහන් වලින් බිඳක්...
Interests Ubuntu, Linux, Information Technology, Internet, MIDI, Music, Movies
Favorite Movies Catch Me If You Can, A Walk to Remember, A Beautiful Mind
Favorite Music Late Goodbye by Poets of the Fall