തൂപ്പുകാരി (MA, LLB)

My blogs

Blogs I follow

About me

Location a fake blogger, India
Introduction തൂത്ത് വാരനുണ്ട് ചിലതൊക്കെ.. ചീഞ്ഞു നാറുന്ന ചിലത്.. തൂപ്പു തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ...