மொழிவளன்

My blogs

About me

Gender MALE

"மொழி" என்பது ஒரு தூயத் தமிழ் சொல்; "தமிழ்" ஒரு வளம்மிக்க மொழி.