പുംഗവന്‍

My blogs

About me

Introduction ഒരു സാധാരണക്കാരന്‍. മനസ്സില്‍ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ അറിയുന്ന ഭാഷയില്‍ എഴുതുകയും,തനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ എഴുത്തുകള്‍ വായിച്ച് ചിരിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചിലപ്പോള്‍ വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്‍.
Interests കാല്‍‌പന്ത് കളി, ഹാര്‍മ്മോണിയം വായന, ബിരിയാണി തീറ്റ, മധുരം തീറ്റ
Favorite Movies ചിരിപ്പിക്കുന്ന, എന്നാല്‍ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍
Favorite Music ബാബുക്കയെന്ന എം.എസ്.ബാബുരാജിന്റെ അനശ്വര ഗാനങ്ങള്‍, ഗസലുകള്‍
Favorite Books ബാല്യകാലസഖി