سبز سبزم ریشه دارم

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction آرزوی دارم که هیچ وقت از احقاق اش نامید نخواهم شد امیدوارم که سایه شوم جهل و تعصب از سرزمین مان نابود شود و خورشید عقل ، خرد و تحمل و زندگی در کنار غیرخود بر بستر فلات ایران طلوع کند