හසී

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Location Colombo, Sri Lanka
Introduction මම හසී.ටිකක් විතර පිස්සු, අහිංසක,ගොඩාක් හිතන, පුංචි කෙල්ලෙක්.....
Favorite Books ෂර්ලොක් හෝම්ස්