മീനാക്ഷി

My blogs

About me

Location അജ്മാന്‍, അജ്മാന്‍, United Arab Emirates
Introduction 1982ല്‍ തൃശ്ശൂ‍രില്‍ ജനനം. പഠനം ഒല്ലൂര്‍ സെന്റ് റാഫേല്‍സ്, കേരളവര്‍മ്മ, നെടുപുഴ വനിതാ പോളീടെക്നിക്ക്.... ഇപ്പോഴും പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 2002 ല്‍ ഒരു പ്രവാസി എന്നെ കെട്ടി. അങ്ങനെ ഞാനും പ്രവാസിയായി. പ്രവാസിയായി തുടരുന്ന ജീവിതം....