සුපර් මාරියෝ

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Engineering
Location ????????, ???????????, Sri Lanka
Links Audio Clip
Introduction ලොවෙත් නැති කතා හොයන, ඕප දූප එකතු කරන, කෙල්ලොන්ට වඩා වාහන වලට කැමති, අපේ කාලේ සුපිරි පොරක්..
Interests කැමති හැම මගුලකටම
Favorite Movies බලන්නෙ Favorite ඒවා විතරයි..
Favorite Music මරාගන්න ඒව්ව නැතුව ඕන එකක්..
Favorite Books කියවපු කාලයක් මතක නෑ...

If you drive on a parkway why don't they make the whole plane out of that?

how i know