ശാന്ത കാവുമ്പായി

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Industry Government
Occupation teacher
Location kerala, India
Introduction ആഗ്രഹിക്കാതെ ജീവിതം പോരാട്ടമായി മാറി; മുങ്ങിത്താഴുമ്പോൾ കൈനീട്ടുന്ന കച്ചിത്തുരുമ്പിലെല്ലാം കയറിപ്പിടിച്ച്; പിടിവിടുമ്പോൾ വീണ്ടും മുങ്ങി; സ്നേഹനിരാസമെന്ന മരണത്തിലൂടെ പലവട്ടം കടന്ന്; ജീവിതത്തി൯റെ ചുഴികളിൽ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ്; എന്നെങ്കിലും പൊങ്ങിവരാമെന്ന് വെറുതേ…വെറുതേ കൊതിച്ച്; നീണ്ട രാവു മറക്കുന്നവൾ.
Interests വായന‚ ചിന്തയില്‍ മുഴുകിയിരിക്കുക‚ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ സാമീപ്യം