کمیته دفاع از حقوق اقوام وملل ایرانی

My blogs

About me

Location aghvam@bashariyat.de
Introduction از آنجائیکه حقوق اقوام و ملل ساکن در ایران بصورت مستمر و برنامه ریزی شده توسط شاهان گذشته و حاکمان فعلی نقض و سرکوب گردیده است لذا کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با عنایت به ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر, ماده 27 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد (مصوبه 26 دسامبر 1966)، بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی (مورخ 18 دسامبر 1992) و بند 4 منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران , کمیته اى ویژه تحت عنوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانى تشکیل داده تا از این طریق با جمع آوری اطلاعات و اخبار نقض حقوق بشر در مورد اقوام و ملل ایرانی, بررسی تخصصی آن ها, تنظیم گزارش و افشای جنایات حاکمان به جهانیان و اعتراض به موارد نقض حقوق ایشان اقدام نماید درهمین راستا و به جهت پیشبرد بهتر و پویاتر اهداف و آمال این کمیته , از تمامی آزادیخواهان و فعالان حقوق بشر دعوت به همکاری می نمائیم