کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction فعالین سیاسی و مدنی سرمایه های گرانبهای امروز و فردای ملت ما هستند براین اساس حمایت و پیشتیبانی همه جانبه از آنان و خانواده هایشان وظیفه ی ملی و انسانی تمامی وطنخواهان است. آزادی ما و سرزمینمان در گرو بودن آنان و رهاییشان از بند استثمار و استعمار است بدین دلیل سکوت ما جور بر یاران و یاری به استمرار و بقای ستم و ستمگریست. به همین منظور کمپین"دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی " فعالیت خود را در راستای آزادی فعالان دربند و با اطلاع رسانی و جمع آوری امضا آغاز کرد.آغوشمان بر همگان باز است و همکاری هایتان را ارج می نهیم و پذیراییم. ایمیل کمپین:Kampain82@yahoo.com