اورمو ايشچيلري

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction نياز به يك خبرگزاري تخصصي در مورد مطالبات كارگري و وضعيت بد معيشتي كارگران ما را بر آن داشت تا نسبت به پوشش خبري موارد فوق اقدام كنيم ولي متاسفانه بلاگ هاي قبلي ما در بلوگ چي فيلتر شدند و امكان نوشتن مطالب جديد نيز از طريق فوق الذكر مقدور نبود. لذا باتاخير چندين ماهه وبا تاسيس يك بلاگ جديد و با عنوان كلي تر خبرگزاري اورمو ايشچيلري كه به ما امكان خواهد داد تا در نقش يك ارگان خبري با امكانات بيشتر و اختيارات افزونتر اما با نگاه تخصصي در زمينه مسائل كارگري و اقتصادي آزربايجان در خدمت حركت ملي آزربايجان باشيم. اين وبلاگ در ادامه بلاگ هاي قديميمان و در راستاي عمل به وظيفه كمك رساني به گردش صحيح اطلاعات كار خود راادامه خواهد داد. آدرس بلاگ قبلي جهت مطالعه مطالب قديمي تر: http://urmuiscileri.blogcu.com/ خبرها ، نظرات ، مقاله و تحليل هاي خبريتان را به ما بفرستيد:urmuiscileri@gmail.com