හිස් අහස

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Technology
Occupation lecturer
Location Sri Lanka
Introduction මම වල් ඌරෙක් , මම වල් ඌරෙක්
Interests වල්ලපට්ට
Favorite Movies Karthik Calling Karthik
Favorite Music කසුන් කල්හාර, දයාන් විතාරන
Favorite Books ෂර්ලොක් හෝම්ස්, එදා හෙලදිව