سعید مالکی

My blogs

About me

Introduction 39 ساله . روزنامه نگار که از سال 1370 به شکل رسمی نوشتن را شروع کردم . مدتی مجری تلویزیون بودم که بعد از انتخاب خاتمی اخراج شدم . واما پس از مدت ها تصمیم گرفتم همین جا ساکن شوم . هرچند فیلتر نمودن وبلاگ ها تا این سومی ،سنگ ریزه هایی بودند که ... مهم نیست ! وبلاگ سوم ، چهارمی نخواهد شد . همین باقی می ماند با علم به این که حتم دارم خوانندگان و دوستان عزیز فیلتر شکن دارند . به امید ایرانی آزاد .