(റെഫി: ReffY)

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Location Kerala / India), United Arab Emirates
Introduction സമകാലിക മലയാളിയുടെ 'മഹത്തായ ജീവിതരീതി'യില്‍ ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് വാര്‍ത്തകള്‍ കേള്‍ക്കണോ കാണണോ എന്നറിയാതെ നട്ടം തിരിയുന്ന ഒരു പാവം പ്രവാസി.