Ἐρευνητὴς

My blogs

About me

Introduction «Πολλοὶ μὲν ἀναγινώσκουσι τάς θείας Γραφὰς • οἱ δὲ καὶ ἀναγινωσκομένας ἀκούουσιν • ὀλίγοι δὲ οἱ τῶν ἀναγινωσκομένων τὴν δύναμιν καὶ τὴν ἔννοιαν ὀρθῶς εἰδέναι δυνάμενοι • οἵ ποτὲ μὲν ἀδύνατα εἶναι τὰ ὑπὸ τῶν θείων Γραφῶν ἀποφαίνονται • ποτὲ δὲ καὶ ἄπιστα παντελῶς ἡγοῦνται • ἤ καὶ ἀλληγοροῦσι ταῦτα κακῶς • καὶ τὰ μὲν κατὰ τῶν ἐνεστῶτα χρόνον λεγόμενα, ὡς πρὸς μέλλοντα ἐκβῆναι κρινοῦσι, τὰ δὲ περὶ τῶν μελλόντων εἰρήμενα, ὡς ἤδη γεγονότα, καὶ καθ’ἑκάστην γινόμενα ἐκλαμβάνονται • καὶ οὕτως οὐκ ἔστι κρίσις ὀρθὴ ἐν αὐτοῖς, οὐδὲ διάγνωσις ἀληθὴς ἐν θείοις καὶ ἀνθρωπίνοις πράγμασιν».ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑῚ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ,Ξ΄,PG 120,633Α.