പാര്‍ത്ഥന്‍

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Location (തൃശ്ശിവപേരൂര്‍, കേരളം), India
Introduction എന്നെക്കുറിച്ച്‌ പ്രത്യേകിച്ച്‌ ഒന്നും പറയാനില്ല.