Muriel Parra Ferrer.

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Industry Arts
Occupation Artista
Location Barcelona
Introduction Amb clara vocació artística em treballo desde diferents canals expresius. Partint de la mirada pictòrica investigo en les amplies disciplines, en els procediments, en la materia... En el Blog que duu el meu nom poden veure part dels meus treballs del projecte Seirazein, treball multidisciplinar relacionat en el seu origen amb la tematica del mite de la sirena. Iniciat en el 2008 va evolucionant ciclicament. Miss. Haiku in the city es un blog a on mostro de manera descarnada treballs impulsius, personals, propers al somni, jugant a manifestar una realidat molt subjetiva. Elaborats amb medis propers, sempre visuals, sovint aludint la paraula, al mot.
Interests With clear artistic vocation I work me from different expressive ways. Departing from the pictorial look I investigate in the wide disciplines, in the procedures, in the matter... In the Blog that takes my name You can see part of my works of the project Seirazein, multidisciplinary work related in his origin with the mithycal subject of the sirens. Started in 2007 it is evolving cyclically. Miss. Haiku in the city is a blog where I an emaciated way impulsive, personal works, near to the dream, playing at showing a very subjective reality. Elaborated with nearby means, always visual, often alluding the word, the motto.