සෝරෝ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Location තංගල්ල, Sri Lanka
Favorite Books මොන්ත ක්‍රිස්තෝසිටුතුමා 1-6, ෂර්ලොක් හෝල්ම්ස් කථා, අයේෂා හෙවත් ඈ