මහසෙන් /

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Communications or Media
Occupation Announcer/ DJ/ Composer/ Producer/ Web
Location කොළඹ සහ ජා ඇල, Sri Lanka
Introduction දැන්නම් කියන්න දෙයක් නැහැ. දන්නෝ දනිති ..
Interests හැමදේකටම