සැලළිහිණියා

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Internet
Occupation BSc in Management Information Systems
Location කොළඹට ආසන්නව , වයඔත් බස්නාහිරත් වෙන්වන මායිමේ, Sri Lanka
Introduction නිදහස සහ අවංකත්වය අගය කරන. ලංකාව පුර සංචාරයට ප්‍රිය කරන්නෙක්මි. අවංකකම නිසා බොහෝ ලෙසම අකරතැබ්බයන්ට මුහුණ දී ඇත්තෙකුද වන්නේය................
Interests Music, Fashion, Food, Computer Hardware & Networking, Programming Language, Computer technology, Internet, Cricket
Favorite Music Maroon 5, Backstreet Boys, Arash, AKON, Music is Life, George Michael, WD Amaradewa, Victor Rathnayake
Favorite Books Amma

ජීවිතයේ කාට හෝ ඔබව අවශ්‍යමවන මොහොතේ ඔහු හෝ ඇය අසලින්ම සිටින්න උත්සාහ දරන්න.. ජීවිතය තරගයක් නොව චාරිකාවක් බව පමණක්ම හැම අවස්ථාවකදීම සිතට ගන්න.....