සංජු

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Industry Education
Location මහනුවර, Sri Lanka
Introduction ටිකක් සැර, ගොඩක් දග, කියවන්න ගිහාම සීමාවක් නැති, ගොඩාක් සංවේදී හිතක් තියෙන ........ කියවන්න මගෙ හිත.... තියල යන්න ඔබේ ලෙන්ගතුකම වචනයකින්. ඒකයි මගේ හයිය...හැමදාම.