කිඹුලී

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Location Italy
Introduction දිය ගොඩ හැම තැන සැරි සරමින්..., කාටත් කරදරයක් නැතිව... මඩ කාලයි මෙතනට ආවේ...