ชลธิชา พัฒนโศภนพงศ์

My blogs

About me

Introduction เกิดที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การศึกษา ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น จ.ยะลา ปัจจุบัน ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และลาศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี