Συμπαράταξη Bοιωτών για το Περιβάλλον

My blogs

About me

Industry Environment
Location Greece
Introduction Στη Συμπαράταξη Βοιωτών για το Περιβάλλον, μετέχουν κινήσεις, σύλλογοι και ενεργοί πολίτες από την Βοιωτία και από γειτονικές περιοχές με κοινά προβλήματα. Η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ είναι ένα δίκτυο συνεργασίας, συντονισμού και κοινής δράσης. Ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ είναι η συμφωνία με την ιδρυτική της διακήρυξη ή με το κοινό πλαίσιο δράσης της, όπως αυτό θα διαμορφώνεται κάθε φορά, μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες. Η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ λειτουργεί με τακτικές συνελεύσεις των μελών της. Κανείς δεν έχει δικαίωμα βέτο και η γνώμη του κάθε προσώπου που συμμετέχει έχει το ίδιο βάρος. Οι συναντήσεις είναι ανοιχτές. Οι οικονομικές ανάγκες της ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ καλύπτονται από τα μέλη και τους φίλους της. Αποκλείονται χρηματοδοτήσεις από κρατικούς φορείς, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεις.