STSP首都詩報

My blogs

About me

Industry Education
Location 台南市, 東區, Taiwan
Introduction ★《首都詩報》英文名:Metropolis Poetry Forum。「詩」原底翻做「Poesis」,為 beh hông 看 khah 有改做「Poetry」;「Poesis」是「詩」ê 古早詞(拉丁語),mài 講。「Forum」,照字典頂 ê 解說、以 lán tsit-pîng ê 文化色彩 kā「翻」,指:菜市 á 邊、「福安宮」ê 廟埕 iah 廣場,爐主、信眾、頭人、序大 tiāⁿ tī hia phò-tāu、tshiâu 是非(審判)、拆字數 ê 所在;本刊 kā tsit 字 kap「tribune」lām 摻 leh 想,ē-sái kā 翻做「論壇」、「論報」iah「論壇報」。「Metropolis」字面真簡單,(世界)大都市、首府 ê 意思,m̄-koh 文化內涵比行政意義的 ê「Capital」ke tsiâⁿ 花。簡單講,「metropolis」原本指:殖民時代,kap 殖民地、外地相對 ê 帝國(殖民母國)、帝國首都 iah 內地;代表 1 款中心宰制邊緣 ê 文化精神,ē-tit 講 tō 是現代性(modernity)ê 象徵。Tī 後現代、後殖民理論 ê 脈絡頂,「現代性」是 1 个 hō͘ 人 phuì 痰 phuì-nuā(負面)ê 詞,本刊單純 the̍h 充滿「現代」氣味 ê「metropolis」來做抵抗性 ê 挪用:Tī 台灣文學受殖民文學控制 ê 當代,台語文學 beh tsiâⁿ 做暫時 ê、戰術性 ê 首都文學,面向台灣外地文學、ǹg 無壓迫 ê 未來。 詩,kan-na 是《首都詩報》ê khut-sè 之一 nā-tiāⁿ。