കൊച്ചുമത്തായി

My blogs

About me

Industry Arts
Occupation വായിനോട്ടം
Location റാന്നി, കേരളം, India
Introduction ഒരു പണീം ഇല്ലാത്ത ഒരു ശുംഭന്‍
Interests വായിനോട്ടം, എഴുത്ത്, പടമെടുപ്പ്, വായന