സഞ്ചാരി @ സഞ്ചാരി

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Religion
Occupation Catholic Priest
Location Palakkad, India
Introduction ജീവിതം ഒരു തീര്‍ത്ഥാടനമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സഞ്ചാരി. ഈ തീര്‍ത്ഥാടനത്തിനിടയില്‍ മന്ന പോലെ വീണുകിട്ടിയ ചില 'അപ്പകഷണങ്ങള്‍' എനിക്ക്‌ സ്വന്തമാക്കിവയ്ക്കാനുള്ളതല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിനാല്‍ എല്ലാവര്‍ക്കുമായി ഇവിടെ മുറിച്ച്‌ വിളമ്പാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്‌. എന്റെ കൈയിലെ പൊടിയും അഴുക്കുമൊക്കെ അതിലുണ്ടാകും, എന്നാലും എന്നെകൊണ്ടാവുന്നത്‌...