අනෝමි ගමගේ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Location බළන්ගොඩ, සබරගමුව පළාත, Sri Lanka
Introduction බළන්ගොඩ, පින්නවල