ကိုရင္ညိန္း

My blogs

About me

Location ေခတၱရာၿမိဳ, ျမန္မာျပည္ ။
Introduction (လြတ္လပ္စြာကြဲလြဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္)
Interests Poem, Painting & Music
Favorite Music Rock & Alternative