සංකල්ප

My blogs

About me

Gender Male
Industry Engineering
Occupation Systems Engineer
Location පානදුර, බස්නාහිර පළාත, Sri Lanka
Introduction සරල විදිහට ඉන්න කැමති කොල්ලෙක්.
sithakasankalpana@gmail.com
Interests Graphic Designing and Image Processing
Favorite Movies විශේෂයක් නෑ
Favorite Music ජන සංගීතය
Favorite Books ෂර්ලොක් හෝම්ගේ රහස් පරීක්ෂක කතා