റിഷാദ്

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Law
Occupation വക്കീല്‍
Location മുനമ്പം, എറണാകുളം, India
Introduction ഈ കറുത്ത ഗൌണിനുള്ളിലും ഒരു കലാഹൃദയമുണ്ട്.