ratchadawadee

My blogs

About me

Location เมือง, ราชบุรี
Introduction ครูโรงเรียนเทศบาล 5 พลโยธินรามินทรภักดี จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ตอนนี้กำลังศึกษาระดับปริญญญาโทที่เดิม สอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย