මද්දු

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Introduction මං ගැන ඔච්චර හොයන්නෙ මක්කටැයි...?කොටින්ම් කිව්වොත් හිතට එන දේ වේල්ල වහපු නැති ජලාශෙ වගෙ කටින්ම එනවා.උත්සාහ කරල කරල නවත්තන්න බැරිම තැන හිතින් කටින් එන කරුනු කාරනා ටික ඔන්න ඔහෙ ලියල දාන්න කියල හිතුවා.හොදා නෙ...?