പ്രവീണ്‍ കാരോത്ത്

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Engineering
Occupation ഹൈഡ്രോഗ്രാഫര്‍
Location മഞ്ചേരി, മലപ്പുറം, India
Introduction ഒരു വെളിച്ചത്തിന്‍റെ തുടിപ്പില്‍ നശിക്കാവുന്ന ഒരു പിടി നിഴലുകള്‍ , അതിലൊന്നാവുന്നതിന്റെ സുഖം ഞാന്‍ അനുഭവിക്കുന്നു, നാളെ ഒന്നില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞു ജീവിക്കുന്നതിന്റെ രസം, ചെയ്തിട്ടും ചെയ്തിട്ടും തീരാത്ത കടമകള്‍ എന്നിട്ടും അതില്‍ മുഴുകി ആസന്ന മരണത്തെ മറക്കുന്നു ഞാന്‍ .സാധിക്കാത്ത പലതും പറയാനാണ് ഞാന്‍ ഇവിടെ വരുന്നത്. എന്‍റെ മരണം നിത്യ വിസ്മൃതിയിലേക്കല്ല മറിച്ച് ഒരു സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് , അവിടെ ഞാന്‍ ജഡമായി ജീവിക്കും കാലങ്ങളോളം!
Interests reading, writting, roaming, drawing, horse riding, etc
Favorite Movies is dis coloumn big enough?!
Favorite Music soft rock, gazals
Favorite Books the kite runner, blindness, daughters of arabia, a quiver full of arrows.