දඩබ්බරී

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Industry Arts
Occupation Student
Location Rathnapura, Buddhist, Sri Lanka
Introduction දඩබ්බරී ගැන කියන්න තරමේ විශේෂයක් නැහැ...දඩබ්බරි ලියන කියන ඒවා වලින් දඩබ්බරි මොන වගේද කියලා හොයා ගන්න පුළුවන් වෙයි..
Interests පොත පත කියවීම
Favorite Movies ගොඩක්ම කැමති හින්දි ෆිල්ම්ස් බලන්න තමයි
Favorite Music සිංහල හෝ වේවා ඉංග්‍රීසි හෝ වේවා slow music තමයි කැමති
Favorite Books මෙතන ලියල ඉවර කරන්න බැරි තරම් පොත් ගොඩකට මම ආසයි