ดอกไม้

My blogs

About me

Introduction นางรัชฎาพรรณ แย้มพันธุ์นุ้ย เลขที่ 46 นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง รุ่น 16 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ทุน โรงพยาบาลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์