கூட்ஸ் வண்டி

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction குப்பை. வாழ்வாதாரமா இருக்குமே! குப்பை பொறுக்கும், சிறுவர்க்கேணும். அதனாலேயே கொட்டி கொண்டிருக்கிறேன் நான் சுமப்பவைகளை. அது குப்பையாகவும் இருக்கலாம் நல்லவையாகவும் இருக்கலாம்.
Interests ஊர்சுற்றுவது, சீட்டியடிப்பது
Favorite Movies கிழக்கே போகும் இரயில், இரயிழுக்கு நேரமாச்சு, இரயில் பயணங்களில், அஞ்சரைக்குள்ள வண்டி.
Favorite Music ஜிக்..ஜிக்...ஜிக்.. டிஷ்..டிஷ்..டிஷ்..ஜிக்..ஜிக்..