અનિરુદ્ધસિંહ ગોહિલ

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Occupation વ્યાખ્યાતા
Location જામનગર, ગુજરાત, India
Interests લેખન, વાચન, ચિત્ર, પ્રવાસ, ફોટોગ્રાફી
Favorite Movies સૂત્રધાર, સૂરજકા સાતવાં ઘોડા, પેસ્તન્જી, પુષ્પક, બાવરચી, અંકુર, મંડી વગેરે ઘણાં બધા...
Favorite Music લોકસંગીત, ફિલ્મસંગીત, સુગમસંગીત, શાસ્ત્રીયસંગીત વગેરે...
Favorite Books અશ્રુઘર, પ્રિયજન, સુદામાચરિત્ર, સિદ્ધાર્થ, સંસ્કાર, એ ડોલ્સ હાઉસ, થ્રી સિસ્ટર્સ, અંગત, છ અક્ષરનું નામ, વિદ્યા વિનાશને માર્ગે, તથાપિ, ગ્રુહપ્રવેશ વગેરે...