วิสัยทัศน์

My blogs

About me

Introduction วิสัยทัศน์โรงเรียนวันเจริญสามัคคี พ.ศ. 2554 มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นเลิศทางวิชาการ ระดับมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย รักษ์เกียรติและศักดิ์ศรีของตนมีศักยภาพสร้างสรรค์และ เป็นพลโลกที่ดี วิสัยทัศน์โรงเรียนวันเจริญสามัคคี พ.ศ. 2554 มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นเลิศทางวิชาการ ระดับมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย รักษ์เกียรติและศักดิ์ศรีของตนมีศักยภาพสร้างสรรค์และ เป็นพลโลกที่ดี วิสัยทัศน์โรงเรียนวันเจริญสามัคคี พ.ศ. 2554 มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นเลิศทางวิชาการ ระดับมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย รักษ์เกียรติและศักดิ์ศรีของตนมีศักยภาพสร้างสรรค์และ เป็นพลโลกที่ดี